Herontwikkeling
V&D locatie
Dr. Brabersstraat
in Roosendaal

Kwaliteitsimpuls voor het centrum

Syntrus Achmea heeft, namens de eigenaar, plannen voor de herontwikkeling van de V&D locatie aan de Dr. Brabersstraat en het Rooselaarplein in Roosendaal. De herontwikkeling van deze locatie zorgt niet alleen voor een kwalitatieve verbetering van het stadscentrum, maar ook voor  een optimalisatie van de levendigheid door een betere aansluiting bij de woonbehoefte en winkelwensen van de omgeving. Daarnaast geeft deze herontwikkeling een nieuwe economische impuls aan het winkelcentrum en het historische centrum van Roosendaal. Ook past het kwaliteitsniveau van de herontwikkeling bij de ambities van de gemeente Roosendaal en de eigenaar van het gebouw. 

171 huurappartementen

In totaal zullen er circa 171 huurappartementen worden gerealiseerd op de locatie van de voormalige V&D. Voor deze vrije sector huurwoningen staan betaalbaarheid, kwaliteit en functionaliteit centraal. Een onderdeel van deze 171 woningen vormen circa 43 levensloopbestendige woningen waarin de samenwerking is opgezocht met Thuiszorg West Brabant. Voor deze appartementen kunnen bewoners een basisarrangement van (thuis)zorg-faciliteiten en welzijnsdiensten afnemen (arrangement afnemen, of eventueel basiscontract inkopen). Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid bijvoorbeeld de aanwezigheid van services en diensten, een ontmoetingsruimte en communityvorming.

Winkels

Een groot aantal van het huidige winkeloppervlakte op de voormalige V&D locatie zal een andere functie krijgen, waaronder het grootste deel wonen. In totaal zal er circa 1.000 m2 winkel- of bedrijfsruimte aan het Roselaarplein worden terug geplaatst.

Aanleiding voor herontwikkeling

De voormalige V&D bevindt zich op een prominente locatie in het centrum van Roosendaal. Het gebouw staat al enkele jaren leeg en door deze leegstand is de uitstraling van het pand ronduit slecht. De verhuurbaarheid in zijn huidige vorm is in de afgelopen jaren minimaal gebleken. De verwachting is dat de leegstand zal aanhouden. Dit heeft zijn weerslag op de omgeving en een herontwikkeling biedt nieuwe kansen. Door een nieuwe invulling van de locatie met huurwoningen en winkels, sluiten uitstraling en functie beter aan op de omgeving, de wensen van de inwoners en bezoekers en de toekomst van Roosendaal.

Informatie avond 9 maart

De informatieavond over het plan heeft reeds plaatsgevonden.
Vragen die tijdens de avond zijn gesteld komen met antwoorden gerubriceerd terug op de website. Veelgestelde vragen kunt u terug lezen door op de FAQ knop te klikken.

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen? Blijf op de hoogte door op onderstaande knop te klikken!

FAQ

Bekijk veelgestelde vragen

Initiatiefnemer:

Architect:

Blijf op de hoogte

Heeft u interesse om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws? Meld u dan hieronder aan. 

Veel gestelde vragen

Herontwikkeling V&D locatie Dr. Brabersstraat

Vragen Participatie-avond Herontwikkeling V&D locatie te Roosendaal

Wonen

Start verhuur staat, in de meest positiefste planning gepland rond de zomer van 2025. Dit is dan circa 9 maanden voor oplevering.

De appartementen zijn vrije sector huurwoningen. Dit betekent dat de huur boven de liberalisatiegrens van € 763,47 (prijspeil 2022) zal liggen. Er kan geen huursubsidie voor deze woningen worden aangevraagd. De huurprijsniveaus zijn o.a. afhankelijk van de grootte en worden definitief vastgesteld bij start verhuur.

 

De huidige ontwerpen gaan uit van reguliere twee- en driekamer huurwoningen tussen de 50m2 tot 100m2. Woonwerkwoningen tussen de 145 en 185m2 en levensloopbestendige woningen met 2 of 3 kamers en deze woningen variëren tussen de 48 en 72m2.

Levensloopbestendige woningen worden uitgerust voor bewoners met een (lichte) zorgvraag. Zo ontbreken bijvoorbeeld drempels en wordt er rekening gehouden met draaicirkels van rolstoelen en rollators. Ook kunnen er gemeenschappelijk activiteiten worden georganiseerd. Een en ander zal nog verder moeten worden uitgewerkt met thuiszorgorganisatie Thuiszorg West-Brabant.

Circa 9 maanden voor de oplevering zal een website worden gelanceerd waar de benodigde inschrijfinformatie op staat. Op de huidige website kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief en aan geven op de hoogte gehouden te willen worden over de voortgang van het project.

De huidige gevellijnen worden grotendeels gevolgd door de nieuwbouw.

De eigenaar van de locatie is een pensioenfonds. Pensioenfondsen beleggen het geld afkomstig van hun leden in o.a. vastgoed. Door woningen te verhuren voor een langere termijn wordt een stabiel rendement behaald op deze investering. Dit rendement komt dan weer ten goede aan de pensioengerechtigden.

Parkeren

In de huidige plannen worden er in 25 parkeerplaatsen, 5 laad- en losplekken en 4 deelauto plekken op het eigen terrein gerealiseerd. De overige huurders kunnen een abonnement afsluiten in de parkeergarages in de buurt. Ook bezoekers moeten gebruik maken van de aanwezige parkeerplaatsen in parkeergarages of op straat (betaald) parkeren.

Winkels

Wij beogen om een veel kleiner oppervlakte aan winkelruimte terug te plaatsen. Van de circa 14.000m2 van de V&D zal circa 1.000 m2 winkeloppervlak terug komen. Het is nu nog te vroeg om aan te geven welke winkels daar in komen. De huurprijzen zijn afhankelijk van de grootte en wat de invulling zal worden en zullen op een later moment worden gecommuniceerd.

Ontwerp

Er is in de huidige ontwerpen al rekening gehouden met het voorkomen van windhinder door het toepassen van setbacks (terugliggende gevels bij hoge bouwdelen). Er zal nog verder onderzoek gedaan worden naar het voorkomen van windhinder.

Bouw en sloop

Een en ander is sterk afhankelijk van de doorlooptijden van de benodigde vergunningen. In het meest gunstigste geval zal de sloop starten voor de zomer van 2023 en vijf maanden later de start van de bouw.

Het plan past qua functies binnen het bestemmingsplan. Wonen vanaf de 1e verdieping is al toegestaan. Voor wat betreft bouwhoogte, zullen we afwijken van het vigerende bestemmingsplan. Voor deze afwijking zal een procedure gevolgd moeten worden. Verschillende adviseurs met elk hun eigen specialisme begeleiden ons hierin.

Bij grootschalige binnenstedelijke vernieuwing met sloop- en bouwactiviteiten is overlast voor de buurt helaas onvermijdelijk. Wij proberen deze overlast zo veel mogelijk te beperken, door de werkzaamheden  op reguliere werkdagen en overdag plaats te laten vinden. Er zal een BLVC-plan (met hierin afspraken over Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) opgesteld.  Dit inhoud van dit plan zal met de betrokken partijen en omwonenden worden afgestemd. Voorafgaand aan sloop- en bouwactiviteiten worden de gebouwen in de directe omgeving geïnspecteerd en de kwaliteit hiervan vastgelegd in een opnamerapport. De bij de voorbereiding en uitvoering van het project betrokken partijen hebben ervaring met soortgelijke binnenstedelijke opgaven.

Het BLVC-plan zal ook worden voorgelegd aan de gemeente. De gemeente zal ons BLVC-plan naast die van andere projecten leggen en daarop eventueel aanpassingen doorvoeren, zodat overlast als gevolg van gelijktijdig in uitvoering zijnde projecten zoveel mogelijk zal worden beperkt.

Ook dit punt zal worden beschreven in het BLVC-plan.

Er wordt niet op voorhand compensatie aangeboden aan omwonenden. Een zekere overlast is inherent aan sloop- en bouwwerkzaamheden. De sloper en aannemer moeten voldoen aan de voorwaarden welke worden opgelegd bij de afgifte van de vergunningen. Gebeurt dat niet én een omwonende lijdt als gevolg daarvan aantoonbare schade dan staat het de omwonende vrij om bouwer hierop aan te spreken. Of deze claim kan worden gehonoreerd is op voorhand allerminst zeker, omdat dit van verschillende factoren afhangt.

In verband met technische problemen was deze site niet bereikbaar op 17 februari. Onze excuses.